Εκπόνηση μελετών

    Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών:

  • Ενεργητικής και παθητικής Πυροπροστασίας σε κτηριακές εγκαταστάσεις και πλοία
  • Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
  • Αυτοματισμών
  • Ανάπτυξης προϊόντων και συμμόρφωσής τους με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία

 

  Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης προμελέτης και εξέτασης της καταλληλότητας κτηρίου για δεδομένη χρήση κατά το αρχικό στάδιο της επιλογής του κατάλληλου χώρου για την ανάπτυξη οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας.